Well Fitness Jak Zrezygnować?

Well Fitness Jak Zrezygnować
Rezygnacja z karnetu – Jeśli decydujesz się zakończyć swój karnet:

  Przyjdź osobiście do swojego klubu i złóż wypowiedzenie osobiście lub Napisz wiadomość e-mail na adres swojego klubu z informacjami, które umożliwią weryfikację Twojego konta (imię, nazwisko oraz adres e-mail podany przy rejestracji).

Listę klubów znajdziesz pod tym linkiem.

Jak napisać wypowiedzenie umowy z siłownią?

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi (należy wpisać nazwę usługi/karnetu, którego dotyczy odstąpienie) zawartej w dniu za pośrednictwem strony internetowej www. zdrofit. pl.

Jak wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym?

2. Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym — na jakich zasadach jest możliwe? – Wypowiedzenie umowy o pracę w trybie natychmiastowym (inaczej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia), polega na rozwiązaniu umowy poprzez złożenie oświadczenia przez jedną ze stron, bez zachowania ustawowego okresu wypowiedzenia.

Umowa przestaje więc obowiązywać od razu. W ten sposób może zostać rozwiązana każda umowa o pracę — zarówno na czas określony, nieokreślony, jak również na okres próbny. W tego typu oświadczeniu powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę. Pracodawca dodaje również pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

Zgodnie z Kodeksem pracy, aby móc wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym, muszą zostać spełnione określone przesłanki wskazane w Kodeksie pracy . Przedstawiliśmy je poniżej.

Jak napisać wypowiedzenie umowy o telefon wzór?

Wzór umowy wypowiedzenia o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Polecamy serwis: Umowy NOWOŚĆ na Infor. pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ! . (miejscowość) , . .2010 r. Imię i nazwisko: . Adres: . Nr tel . Nr Abonenta: . DO . Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Jak zawiesić karnet well fitness?

Klubowicz ma prawo zawiesić członkostwo poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wyłącznie w Recepcji danego Klubu na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku liczonego od powstania członkostwa danego Klubowicza. Zawieszenie wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 30 PLN.

Kiedy mogę odstąpić od umowy?

Well Fitness Jak Zrezygnować Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa , ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni . Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające kupującemu zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu.

 1. Terminy
 2. Forma
 3. Skutek
 4. Koszty
 5. Umowy szczególne
  • Usługi oraz dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej lub cieplnej
  • Treści cyfrowe
 6. Wyłączenia prawa do odstąpienia

Your EuropeJakie rozwiązanie umowy jest najkorzystniejsze?

2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – To najkorzystniejszy zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika sposób zakończenia współpracy. Jeśli dojdziecie do porozumienia, nie trzeba podawać przyczyny rozwiązania umowy o pracę i można skrócić okres wypowiedzenia (lub w ogóle go nie stosować).

 • Rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron może i pracownik, i pracodawca.
 • Mogą wspólnie przygotować dokument zakończenia stosunku pracy, może to też zrobić osobno każdy z nich.
 • Przygotowane pismo z zaproponowanymi warunkami rozwiązania umowy druga strona może przyjąć lub nie.
 • Nie ma tu znaczenia czy wypowiedzenie dotyczy umowy o pracę na czas określony czy nieokreślony.

Odrzucić porozumienie można w formie ustnej, a brak jakiejkolwiek informacji zwrotnej oznacza niezgodę na zaproponowane warunki. Tak wygląda przykładowe podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron:

Co grozi za zerwanie umowy o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika – Art.55 Kodeksu pracy mówi, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy:

  zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (a pracodawca nie przeniesie pracownika do innej pracy we wskazanym na zaświadczeniu terminie),pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.

Na orzeczeniu lekarskim powinien znajdować się dokładny termin, kiedy należy przenieść pracownika do innej pracy. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do zaleceń lekarza medycyny pracy, zatrudniony ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Natomiast jeżeli praca, do jakiej zostanie skierowany pracownik, nie odpowiada mu z innych względów niż zdrowotne, pracownik może rozwiązać umowę z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia.

  pracownik nie dostaje w wyznaczonym terminie całości wynagrodzenia (nawet jeżeli powodem takiego zdarzenia jest pogorszenie sytuacji finansowej firmy);pracodawca nie przestrzega podstawowych zasad pracy, którymi są: szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika, równe traktowanie zatrudnionych i niedyskryminowanie ich, przestrzeganie przepisów chroniących prawo pracownika do odpoczynku, przestrzeganie prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji.
You might be interested:  Zniszczone Włosy Co Robić?

W sytuacji, gdy pracownik chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, zobowiązany jest złożyć pracodawcy oświadczenie na piśmie, uzasadniające taką decyzję. Należy jednak pamiętać, aby dobrze przemyśleć złożenie takiego wniosku. W razie nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika, pracodawca może rościć prawo o odszkodowanie.

Czy pracownik może odejść z pracy bez okresu wypowiedzenia?

SIŁOWNIA – poradnik dla początkującego [ODWAGA #18]

Z jakich przyczyn pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia – Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest szczególnym sposobem zakończenia współpracy – w takim przypadku umowa o pracę rozwiązuje się z chwilą wręczenia drugiej stronie oświadczenia .

Nie ma tu żadnego okresu wypowiedzenia, więc niezależnie od tego, kto rozwiąże umowę w ten sposób, firma tego samego dnia traci pracownika. Dlatego ten tryb określa się też jako tryb natychmiastowy. Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez pracownika. Przepisy nie pozostawiają jednak swobody, co do okoliczności, w których pracownik może bez okresu wypowiedzenia rozwiązać z tobą umowę.

Wskazują jednoznacznie, że jest to możliwe w dwóch sytuacjach:

  jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika gdy dopuścisz się wobec pracownika ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków.

Jak zrezygnować z umowy bez płacenia kary?

Zmiana operatora a zmiana warunków umowy – Gdy operator zmienia warunki umowy z klientami, co dotyczyć może między innymi regulaminu świadczenia usług czy też warunków umowy zapisanych w ramach stałej umowy wówczas klient ma możliwość zerwania takiej umowy. Wiele firm prezentuje aneksy do umów, które zmieniają warunki umowy. Klienci nie muszą wyrazić zgody na zmianę warunków świadczenia umów. Well Fitness Jak Zrezygnować W takim przypadku mogą zerwać umowę na czas określony bez konieczności płacenia kary. Jest to jedna z wyjątkowych sytuacji, w których umowa na czas określony może być zerwana przed momentem jej zakończenia. Natomiast w innym przypadku taka umowa musi być zrealizowana, jeśli nie chce się płacić kary.

Czy można rozwiązać każdą umowę?

Z pozoru nieróżniące się pojęcia, które prowadzą do zakończenia stosunku zobowiązaniowego w skutkach znacząco od siebie odbiegają, a ich błędne zastosowanie może skutkować poważnymi konsekwencjami. Odstąpienie od umowy Na początek odstąpienie od umowy.

 1. Ustawodawca w kodeksie cywilnym wyraźnie przewiduje dwa źródła, tytuły odstąpienia od umowy, poświęcając im odrębne regulacje prawne.
 2. Jednym z nich jest umowa (art.395 k.c.), zaś drugim ustawa (art.491 i nast.k.c.).
 3. Przepis art.395 k.c.
 4. dopuszcza możliwość zastrzeżenia w umowie możliwości jednostronnego jej rozwiązania, określając jednocześnie wymogi, jakie niezbędne są dla uznania takiego zastrzeżenia za skuteczne.

Są nimi: określenie terminu, w czasie biegu, którego będzie możliwe skorzystanie z prawa odstąpienia oraz wskazanie, czy prawo odstąpienia przysługiwać będzie tylko jednej, czy obu stronom umowy. Strony mogą zastrzec również obowiązek zapłaty określonej kwoty prze stronę, która składa oświadczenie o odstąpieniu (odstępne) – 396 k.c.

 1. Co istotne, nie jest wymagane wskazanie podstaw dla skutecznego odstąpienia.
 2. Mimo to, Strony w ramach umowy, mogą połączyć prawo odstąpienia z zaistnieniem bądź niezaistnieniem określonego zdarzenia.
 3. Kwestia określenia zdarzenia pozostaje wyłącznie do określenia woli stron.
 4. Ustawowe prawo odstąpienia, czyli regulacja z art.492 k.c.

będzie mieć zastosowanie tylko wówczas, gdy strony w umowie zastrzegły to prawo łącząc go z zawinionym niewykonaniem zobowiązania w terminie ściśle określonym – zwłoką w wykonaniu zobowiązania. Zwalnia ona od konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu dla wykonania zobowiązania, o którym mowa w art.491 § 1 k.c.

 • Ustawowe prawo odstąpienia od umowy uzasadnia zwłoka lub niemożność wykonania zobowiązania wskutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność strona zobowiązana.
 • Natomiast umowne prawo odstąpienia, mające źródło w odpowiednim zastrzeżeniu umownym nie musi być powiązane z zawinionym niewykonaniem zobowiązania, jest niezależne od zawinienia i nie musi, aczkolwiek może być, połączone z konkretną przyczyną.

Różnicą pomiędzy ustawowym a umownym odstąpieniem od umowy jest fakt, iż odstąpienie ustawowe stanowi sankcję dla dłużnika, który nie wykonał, albo nienależycie wykonał zobowiązanie, ściśle jest powiązane z zawinionym zachowaniem dłużnika, natomiast w przypadku prawa umownego – istotą jest przyznanie stronom umowy, bądź jednej z nich możliwości łatwego, jednostronnego wcześniejszego zakończenia węzła obligacyjnego.

Wypowiedzenie umowy Możliwość wypowiedzenia Umowy, trybu i skutków tego wypowiedzenia wymaga uprzedniego ustalenia, jakie przepisy prawa winny mieć w danej sprawie zastosowanie. Ustalenie tej kwestii wymaga analizy treści umowy pod kątem charakterystycznych jej cech i skorelowania ich z cechami umów uregulowanych w kodeksie cywilnym.

Wypowiedzenie umowy może być zarówno terminowe, jak i natychmiastowe. Wypowiedzenie jest czynnością jednostronną, zatem skuteczność ustania stosunku prawnego nie zależy od zgody drugiej strony. Jeśli strony nie przewidziały warunków wypowiedzenia w umowie, to zastosowanie będą miały określone w k.

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę?

W jakiej formie złożyć wypowiedzenie? – Wypowiedzenie można złożyć w każdej formie. Strony w umowie mogą jednak przewidzieć, że wypowiedzenie umowy musi być złożone w szczególny sposób, np. w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawsze trzeba zacząć od sprawdzenia, czy w umowie, którą chcemy wypowiedzieć, nie ma zapisu mówiącego o formie i sposobie wypowiedzenia umowy .

 • Taki zapis najczęściej występuje w paragrafie o terminach wypowiedzenia umowy lub w postanowieniach końcowych.
 • W umowie strony mogą umieścić następujący zapis: Wypowiedzenie umowy należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Jeżeli w zawartej umowie widnieje takie postanowienie, drugiej stronie umowy należy dostarczyć jej pisemne wypowiedzenie.
You might be interested:  Jak Szybko Rosną Włosy U Mężczyzn?

W przeciwnym razie wypowiedzenie umowy nie będzie skuteczne. Pisemnym wypowiedzeniem umowy nie będzie :

  wysłanie wypowiedzenia faksem; złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy w mailu czy przesłanie skanu; rozmowa telefoniczna, podczas której ktoś wypowie umowę; przesłanie pocztą kopii oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy; wypowiedzenie umowy opatrzone kopią podpisu.

Jeżeli w umowie nie ma zapisu o formie wypowiedzenia umowy ani nie wynika ona z innych przepisów prawa, wypowiedzenie można złożyć w każdy sposób. Mimo to – unikaj składania wypowiedzenia ustnie . Z prostej przyczyny. Wypowiadając ją ustnie, nie zyskujesz dowodu na to, że wypowiedzenie umowy zostało złożone.

Czy wypowiedzenie może być napisane odręcznie?

Twarzą w twarz. – Dla oświadczenia o wypowiedzeniu kodeks pracy przewiduje formę pisemną. Zacznijmy od zwykłej formy pisma, czyli kartki papieru. Dokument tworzymy, formułując treść oświadczenia i składając na nim własnoręczny podpis. Robi to wypowiadający stosunek pracy, czyli albo pracodawca, albo pracownik.

 • Każda ze stron może bowiem umowę wypowiedzieć.
 • Zgodnie z art.78 k.c.
 • do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarczy złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.
 • Nie ma więc znaczenia, czy będzie on napisany odręcznie, czy ma postać wydruku z komputera.
 • Ważne jest, aby opatrzyć go własnoręcznym podpisem.

Pismo o wypowiedzeniu należy dostarczyć adresatowi. Jak to zrobić? Najlepiej i najwygodniej przekazać jej w miejscu pracy, do rąk własnych. Dla celów dowodowych lepiej, gdy będą świadkowie (upoważnieni) takiego spotkania. Wypowiedzenie to jednostronne oświadczenie woli.

 1. Dlatego nie wymaga zgody drugiej strony, np.
 2. pracownika, któremu szef wręcza wymówienie.
 3. Ten może albo podpisać oświadczenie (składa podpis z datą otrzymania pisma), albo odmówić jego sygnowania.
 4. Bunt jednak nie wpływa na skuteczność wypowiedzenia.
 5. Jeżeli bowiem podwładny wziął pismo, umowa o pracę i tak rozwiąże się z upływem okresu wymówienia.

Zacznie ono bieg z chwilą, gdy pracownik dostał szansę zapoznania się z tą treścią. Tak wynika z art.61 k.c. Jeśli pracownik nie parafował pisma, a mało tego – wyrzucił je lub zniszczył, szef powinien opisać zdarzenie w notatce, podając dokładną datę, imię nazwisko swoje oraz świadka/świadków, a także okoliczności braku podpisu pracownika.

O skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu decyduje to, że podwładny mógł rzeczywiście odczytać pismo (miał taką sposobność, a nie to, czy faktycznie je przeczytał. Trzeba odebrać i najlepiej przeczytać Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę nie zostaje złożone w momencie samego nadania listu na poczcie, wrzucenia go do skrzynki pocztowej ani też przekazania go do rąk kuriera.

Staje się to dopiero po dojściu do drugiej strony w taki sposób, że miała realną możliwość zapoznać się z treścią tego oświadczenia. Jak stwierdził SN w wyroku z 6 października 1998 r. (I PKN 369/98) , „możliwość zapoznania się pracownika z treścią oświadczenia woli (.

 1. .) (art.61 k.c.
 2. w związku z art.300 k.p.) powinna mieć charakter konkretu w tym znaczeniu, że odnosi się do konkretnego oświadczenia przesłanego do określonego adresata.
 3. W szczególności nie można wymagać, by pracownik, który powinien spodziewać się rozwiązania z nim stosunku pracy, oczekiwał w domu na pismo pracodawcy w tym przedmiocie (.

.). „Możliwość”, o której mowa w art.61 k.c. , nie powinna być utożsamiana z sytuacją, w której dochodzi do rzeczywistego zapoznania się adresata ze skierowanym do niego oświadczeniem woli. Równocześnie nie może być ona pojmowana w sposób abstrakcyjny, oderwany od okoliczności, w której istnieje lub brak jest możliwości zapoznania się z treścią oświadczenia.

Czy można rozwiązać umowę przez telefon?

Umowa zawarta przez telefon należy do katalogu umów zawieranych na odległość. Zatem konsumentowi zawierającemu umowę przez telefon przysługuje szereg dodatkowych i preferencyjnych uprawnień. Ma on prawo by odstąpić od umowy zawartej przez telefon bez konieczności podawania przyczyny.

 1. Umowa zawarta przez telefon to jedna z umów zawieranych na odległość , czyli takich, do których zawarcia nie jest wymagana jednoczesna obecność obu stron .
 2. Mogą one zostać zawarte zdalnie, niezależnie od tego, gdzie fizycznie znajdują się strony.
 3. Warto podkreślić, że za umowy na odległość uznawane są tylko takie transakcje, w których jedną stroną jest konsument, a drugą przedsiębiorca .

Umowa na odległość (umowa zawarta przez telefon) nie wymaga dla swej ważności formy pisemnej. Zadaj pytanie na: Forum

Co się dzieje z nr telefonu po rozwiązaniu umowy?

Dla niecierpliwych oraz dla osób, których umowa przeszła już w umowę na czas nieokreślony, operator oferuje możliwość „przeniesienie natychmiastowe/przeniesienie w dniu ‘. W takim przypadku numer powinien zostać przeniesiony maksymalnie w ciągu jednego dnia.

Jak napisać wypowiedzenie umowy McFIT?

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG – Warunki Świadczenia Usług (WŚU) McFIT Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-041), adres: ul. Jasnej 14/16A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 421690, wysokość kapitału zakładowego: 2.000.000,00 zł, NIP: 5272678078, REGON: 146141227.1.

 1. ZAWARCIE UMOWY 1.1 Zakres obowiązywania Warunków Świadczenia Usług Niniejsze Warunki Świadczenia Usług (WŚU) stosuje się do wszystkich umów zawartych przez McFIT Polska Sp. z o.o.
 2. (McFIT) z jej Klientami, o ile w poszczególnych przypadkach nie uzgodniono inaczej.
 3. Klienci to osoby, które na mocy umowy członkowskiej zawartej z McFIT są uprawnione do korzystania ze wszystkich Studiów fitness McFIT w Polsce (Studia).
You might be interested:  Jak Czesać Odrastające Włosy?

Na terenie Studiów obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności komercyjnej lub gospodarczej bez pisemnej zgody McFIT, w szczególności treningów personalnych, świadczenia usług w charakterze trenera personalnego, a także zakaz handlu i akwizycji oraz naklejania i pozostawiania reklam i ulotek oraz zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych bez pisemnej zgody McFIT.1.2 Wniosek/Umowa Wniosek o członkostwo stanowi wiążącą, skierowaną do McFIT ofertę zawarcia umowy członkowskiej z McFIT.

Umowę w sprawie członkostwa uznaje się za zawartą w momencie przyjęcia wniosku o członkostwo przez McFIT. Obu stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o członkostwo poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie w formie przewidzianej w pkt.9.1.1.3 MemberCard W momencie złożenia wniosku wnioskodawca otrzymuje kartę członkowską (MemberCard), która umożliwia mu wstęp i korzystanie ze Studiów.

W przypadku odrzucenia przez McFIT oferty zawarcia umowy MemberCard podlega unieważnieniu i nie uprawnia wnioskodawcy do wstępu do Studiów. Wstęp do Studia mają jedynie osoby związane z McFIT stosunkiem umowy członkowskiej. W celu umożliwienia każdorazowej weryfikacji tożsamości Klienta dokonuje się utrwalenia jego wizerunku.

 1. Wizerunek Klienta może zostać zamieszczony także na wydanej Klientowi MemberCard.
 2. McFIT zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości członka przed wejściem do studia za pomocą weryfikacji dowodu tożsamości ze zdjęciem.1.4 Osoby niepełnoletnie W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, do zawarcia umowy o członkostwo wymaga się zgody przedstawiciela ustawowego Klienta.

Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia, nie mogą zostać Klientami McFIT.2. KORZYSTANIE ZE STUDIÓW 2.1 Wstęp wyłącznie z MemberCard MemberCard umożliwia Klientowi wstęp do wszystkich Studiów McFIT i uprawnia go do korzystania z nich w godzinach ich otwarcia.

Jak zrezygnować z 36 minut?

Słownik pojęć: Umowa – umowa członkowska z Klubowiczem Klubowicz – Osoba wskazana w sekcji “Dane osobowe” w umowie członkowskiej 36 MINUT – podmiot prowadzący klub pod marką 36 MINUT lub 36minut. pl, z którym Klubowicz zawarł umowę członkowską § 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki członkostwa i korzystania z usług w klubie 36 MINUT przez Klubowiczów.
 2. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z usług w klubie 36 MINUT jest podpisanie lub akceptacja przez Klubowicza Umowy i podpisanie lub akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, dokonane w formie elektronicznej lub pisemnej.
 3. 36 MINUT świadczy usługi w zakresie utrzymania dobrej kondycji fizycznej i zdrowia, a także rekreacji i fizjoterapii.
 4. Z usług w 36 MINUT mają prawo korzystać Klubowicze na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 2 WARUNKI CZŁONKOSTWA

 1. Klubowiczem może zostać osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego, Klubowiczem może zostać także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która ukończyła 14 rok życia.
 2. Klubowicz może korzystać z usług 36 MINUT w godzinach otwarcia klubu, na zasadach zależnych od rodzaju członkostwa określonego w sekcji “Szczegóły członkostwa” w umowie.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBOWICZÓW

 1. Każdy Klubowicz zobowiązany jest do:
 • zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu;
 • uiszczania opłat zgodnie z Harmonogramem opłat w Szczegółach Członkostwa Umowy, na podstawie Cennika, zamieszczonego do wglądu w klubie;
 • złożenia i podpisania lub akceptacji oświadczenia, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług, jakie świadczy 36 MINUT, a także do informowania obsługi oraz fizjotrenera 36 MINUT o ciąży, schorzeniach cukrzycowych, niskim lub wysokim ciśnieniu, chorobach serca lub innych schorzeniach; w przypadku wystąpienia ciąży lub ww. chorób, Klubowicz zobowiązany jest do przedstawienia w recepcji 36 MINUT oświadczenia lekarza zezwalającego Klubowiczowi na wykonywanie treningu.
 • zachowywania czystości na terenie 36 MINUT oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług 36 MINUT;
 • korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należącego do 36 MINUT w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 • przebrania się przed wejściem na salę ćwiczeń w strój sportowy (różny od tego, w którym Klubowicz przyszedł do Klubu) oraz noszenia na terenie 36 MINUT zmiennego, krytego obuwia sportowego, a w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenia prysznicowe obuwia kąpielowego na gumowej antypoślizgowej podeszwie;
 • używania wyłącznie ręczników z logo klubu w trakcie ćwiczeń; w przypadku braku ręcznika z logo 36 MINUT należy go wypożyczyć za dodatkowa opłatą w recepcji;
 • przechowywania swoich rzeczy w udostępnianych szafkach tylko na czas pobytu w 36 MINUT, a po zakończeniu pobytu do zwrotu pobranego kluczyka do szafki oraz opuszczenia terenu klubu 36 MINUT najpóźniej w godzinie jego zamknięcia;
 • przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, urządzeń i sprzętów należących do 36 MINUT, w szczególności instrukcji przekazywanych przez fizjotrenerów i obsługę klubu;
 • informowania 36 MINUT o zgubieniu lub uszkodzeniu karty wstępu lub opaski wstępu w terminie 7 dni od daty takiego zdarzenia
 1. Klubowicz nie ma prawa korzystania z usług 36 MINUT, jeżeli zalega z opłatą, za co najmniej jeden okres rozliczeniowy lub za inne płatności na rzecz 36 MINUT, powstałe w związku z Umową.